-ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
-ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
-ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม