ระเบียบการเงินและการคลัง

ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา/ระเบียบ/หนังสือ กระทรวงการคลัง เอกสาร
เผยแพร่
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)
[อ่านเพิ่มเติม]
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
[อ่านเพิ่มเติม]
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
[อ่านเพิ่มเติม]
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
[อ่านเพิ่มเติม]
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
[อ่านเพิ่มเติม]
ระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
[อ่านเพิ่มเติม]
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
[คำค้นระบบสืบค้นสารสนเทศกฏหมายและระเบียบการคลัง: ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96]

[อ่านเพิ่มเติม]

 

เรื่องแจ้งจากการเงินและบัญชีสำนักฯ

เรื่อง เอกสาร
การเบิกขอทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
[อ่านเพิ่มเติม]