ติดต่อผู้อำนวยการฯ
 
ปฏิทินสำนักฯ
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
รายงานประจำปีฯ
  

ภายในหน่วยงาน
 

 

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังกลางภาคการศึกษาที่ 2/2559 รายวิชา SWU141  SWU251  SWU353  SWU354 และ SWU371  กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 14.00-16.00 น.  ดูเพิ่มเติม
-แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตกรณีขาดสอบในรายวิชาศึกษาทั่วไป ดูเพิ่มเติม  
-นิสิตสามารถศึกษาเอกสาร-สื่อประกอบการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้ที่เว็บไซต์ของแต่ละรายวิชา โดยใช้ GAFE Mail ในการเข้าสู่ระบบ  ดูเพิ่มเติม  
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>
   
ประกาศมหาวิทยาลัย
-ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ดูเพิ่มเติม  
-ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ดูเพิ่มเติม  
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
   
ข่าวสารองค์กร
-แบบฟอร์มใหม่สำหรับการเบิกงานสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาล ดูเพิ่มเติม  
-รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานประดิษฐ์ ชุดตรวจวัณโรค และวัณโรคดื้อยา (TB & MDR-TB test kits) นวัตกรรมใหม่เพื่อคนไทย ในการเข้าถึงสาธารณสุขไทย ในนิตยสาร Medical Focus ฉบับที่ 94 และถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่บริษัท ไบโอแอดแวนเทค จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ดูเพิ่มเติม  
-คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน เพื่อการลดใช้พลังงานในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ดูเพิ่มเติม  
-ขอเชิญบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมแต่งผ้าไทยสืบสานภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ 5: ผ้าไทย Friday  ดูเพิ่มเติม  
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>> 
   
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
เตาเผาถ่าน กลั่นน้ำควันไม้: แบบกลั่นลำดับส่วน สื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
Asean ศึกษา
รายวิชา มศว 251
  << คลิกเพื่ออ่านต่อ>>   
     
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักฯ
     
งานสัมมนาอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2558 กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2557
<<คลิกเพื่ออ่านต่อ>>  
 

สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ตั้งอยู่ที่ประสานมิตร)
อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิศาสตรพุทธิ (Learning Tower)
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15452
โทรสาร 0 2204 2709


ปรับปรุงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ล่าสุดเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2560 | เวลา 11.24 น.