โครงการประหยัดพลังงานกิจกรรมผ้าไทย Friday

 

ติดต่อผู้อำนวยการ
 
ติดต่อคณาจารย์
 
ระบบจองห้องประชุม
 
จดหมายข่าวสำนักฯ
 
คู่มือ 5ส สำนักฯ
 
speexx
 
 
  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
  -ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
   ในหัวข้อ "ธรรมะอารมณ์ดี : ชีวิตสำราญ งานสำเร็จ"  โดยคณะพระวิทยากร : พระครูสุนทรธรรมพาที
   จาก วัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ
  -ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการประกวดตั้งชื่อห้องประชุม
   ของโรงพยาบาลชลประทาน
  -ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/ 2557
  -ปฏิทินกำหนดการส่งเกรดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/ 2557
 << คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
ประกาศมหาวิทยาลัย
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
  -ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 << คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
ข่าวสารองค์กร
  -ภาพกิจกรรมโครงการประหยัดพลังงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ 
  -ภาพกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
  -โครงการสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย
  -โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
<< คลิกเพื่ออ่านต่อ >>
 
 
หนังสือแนะนำ
การศึกษาทั่วไป
เพื่อพัฒนามนุษย์
ศาสนธรรม ธรรมะ
คือ ธรรมชาติ
พุทธรรม พุทธศาสนาปัญญาธรรม
     
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเทืองปัญญา
     
       
       
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
     
     
     
     
วีดิทัศน์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสำนักฯ